*Publikacje

Publikacje

Publikacje po angielsku

 • ‘EU Trade Mark Law and Product Protection. A Comparative Analysis of Trade Mark Functionality’, Routledge 2024, s. 352, https://doi.org/10.4324/9781003376040
 • ‘A multiangular view on visibility in design law’, Journal of Intellectual Property Law and Practice ____/2024 (w druku)
 • ‘Protecting and understanding digital designs – the shape of things to come’, Studia Iuridica 101/2023 (w druku)
 • ‘Prior Art in EU design law and its worldwide implications – Taking advantage of flexibilities or being obstructed by ambiguities’, w : ‘Design Law: Global Law and Practice’ (red. Dana Beldiman), Edward Elgar Publishing 2024 (w druku)
 • ‘Modular systems, interconnecting features and technical function in EU design law—GC rules on relationship between functionality provisions in Article 8 CDR’, Journal of Intellectual Property Law and Practice 6/2023, s. 409-413, DOI: 10.1093/jiplp/jpad037
 • ‘Poland. Part II – (Design’s) Scope of protection’ [Polska. Część II – Zakres ochrony (wzoru przemysłowego)] in : ‘Design Rights. Functionality and Scope of Protection’, (red. Christopher V. Carani), AIPPI Law Series, Vol. 3, Wolters Kluwer International, 2 wyd. Alphen aan den Rijn 2022, s. 538-553
 • ‘The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law – a case of position marks’, Journal of World Intellectual Property 1-2/2022, s. 45-70, (publikowane online 15.01.2022), wolny odczyt na https://doi.org/10.1111/jwip.12205
 • ‘A bottle with a diagonal line on it or a bottle with a blade of grass inside it? GC rules on the subject matter of a trade mark and its permissible alteration for genuine use purposes'[‚Butelka z linią po przekątnej czy butelka ze źdźbłem trawy w środku? GC ocenia przedmiot znaku towarowgo i jego dozwolone modyfikacje na potrzeby rzeczywistego używania’], Journal of Intellectual Property Law & Practice 2020, vol 15(12), s. 942-944, DOI: 10.1093/jiplp/jpaa175
 • ‘Why is the functionality doctrine in trade mark law worth advanced (re)consideration?'[Dlaczego doktryna funkcjonalności w prawie znaków towarowych zasługuje na ponowne rozważenie?], Contemporary Central and East European Law 1(133)2019, s. 43-54, opublikowany 16.12.2020, open access https://doi.org/10.37232/cceel.2019.04
 • ‘Alternative products as a factor to determine the functionality of trade marks – How the criteria from the US functionality doctrine could be applied in the EU law?’ [Produkty alternatywne jako czynnik oceny funkcjonalności w prawie znaków towarowych – Jak kryteria z amerykańskiej doktryny funkcjonalności mogą być zastosowane w europejskim prawie znaków towarowych] , w : ‘Is Intellectual Property Pluralism Functional ?’ (red. Susy Frankel), Edward Elgar Publishing 2019, s. 178-205
 • ‘Trade Marks Functionality in EU law: Expected New Trends after the Louboutin Case’ [Funkcjonalność znaków towarowych w prawie UE: Nowe trendy spodziewane po sprawie Louboutin’], EIPR 2/2019, s. 98-106
 • ‘Assessing the Impact of Registering Non-Traditional Marks in the EU law : A Competition Law Analysis’ [Ocena wpływu rejestracji znaków nietradycyjnych w prawie Unii Europejskiej: Analiza z perspektywy prawa konkurencji] w: ‘The Protection of Non-Traditional Marks : Critical Perspectives’ (red. Irene Calboli, Martin Senftleben), Oxford University Press 2018, s. 235-256, open access DOI:10.1093/oso/9780198826576.003.0013
 • ‘Community Design Regulation. Article-by Article Commentary’ [Rozporządzenie o Wspólnotowym Wzorze Przemysłowym. Komentarz Artykuł-po-Artykule] (red. Gordian Hasselblatt), 2 wyd. 2018, C.H. Beck (Hart Publishing, Nomos), Munich, Oxford, Baden-Baden
   • komentarz do Art. 8 CDR, s. 138-163
   • komentarz do Art. 9 CDR, s. 163-169
   • wkład dotyczący prawa autorskiego w Polsce, s. 639-640
   • komentarz dotyczący Polski (wspólnie z Ewą Skrzydło-Tefelską), s. 857-866
 • Poland. Part II – (Design’s) Scope of protection’ [Polska. Część II – Zakres ochrony (wzoru przemysłowego)] w: ‘Design Rights. Functionality and Scope of Protection’, (red. Christopher V. Carani), AIPPI Law Series, Vol. 3, Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn 2017, s. 453-466
 • ‘Designs determined by the product’s technical function – Arguments for an autonomous test’ [Wzory przemysłowe zdeterminowane funkcją techniczną produktu – argumenty za testem autonomicznym], European Intellectual Property Review 1/2016, s. 23-30
 • ‘Functionality of three-dimensional trade-marks in the Polish practice’ [Funkcjonalność trójwymiarowych znaków towarowych w praktyce polskiej], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(132)/2016 Wydanie Specjalne, s. 20-31
 • ‘Community Design Regulation. A Commentary’ [Rozporządzenie o Wspólnotowym Wzorze Przemysłowym. Komentarz] (red. Gordian Hasselblatt), 1 wyd. 2015, C.H. Beck (Hart Publishing, Nomos), Munich, Oxford, Baden-Baden
   • komentarz do Art. 8 CDR, s. 125-145
   • komentarz do Art. 9 CDR, s. 146-151
   • wkład dotyczący prawa autorskiego w Polsce, s. 576-577
   • komentarz dotyczący Polski (wspólnie z Ewą Skrzydło-Tefelską), s. 783-791

Publikacje po polsku

Monografie i rozdziały w pracach zbiorowych

 • ‘Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony’, Warszawa 2012, C.H. Beck, s. 388
 • ‘Znaki towarowe jako wskaźnik innowacyjności?’ w: ‘Ad cuius bonum? O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną. Księga pamiątkowa dedykowaną Prof. H. Henzler-Żakowska’ (red. Zaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny), Warszawa 2023, s. 385-397
 • ‘Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji’ w ‚Znaki towarowe i ich ochrona’ (red. Ryszard Skubisz), CH Beck Polska, Warszawa 2019, s. 15-38
 • ‘Druk 3D i jego wpływ na prawa własności przemysłowej’ w : ‘100 lat ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich’. Księga pamiątkowa z okazji stulecia Urzędu Patentowego RP, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 355-375
 • ‘Ochrona kumulatywna w prawie własności przemysłowej’ (Rozdział LI. § 309; §310 wraz z Marią Poźniak-Niedzielską) w : ‘System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej’. Tom 14 C. (red. Ryszard Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2017
  • § 309 ‘Wprowadzenie’, s. 253-254 (wraz z Marią Poźniak-Niedzielską)
  • § 310 ‘Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych’, s. 254-293 (wraz z Marią Poźniak-Niedzielską)
 • ‘Ochrona kumulatywna w prawie własności przemysłowej’ (Rozdział LI. § 311; §312; § 313) w : ‘System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej’. Tom 14 C. (red. Ryszard Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2017
  • § 311 ‘Ochrona kumulatywna w zakresie rozwiązań technicznych’, s. 293-318
  • § 312 ‘Ochrona kumulatywna w zakresie oznaczeń odróżniających’ s. 318-363
  • § 313 ‘Uwagi końcowe’, s. 363-364
 • ‘Jaki wytwór może być objęty ochroną jako wzór użytkowy i/lub jako wzór przemysłowy?’ – zeszyt nr 83 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2015, s. 1-14
 • ‘Kiedy wytwór może być chroniony jako wzór użytkowy lub jako wzór przemysłowy?’ – zeszyt nr 84 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2015, s. 1-15
 • ‘Funkcja techniczna jako przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w świetle ważnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Unii Europejskiej (case-study)’ – zeszyt nr 82 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP , Warszawa 2015, s. 1-12
 • ‘Kumulacja i kolizja ochrony wzoru wspólnotowego oraz ochrony prawno-autorskiej krajowej’ – zeszyt nr 85, publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2015, s. 1-13
 • ‘Podstawy unieważnienia wzoru przemysłowego na gruncie prawa polskiego’ – zeszyt nr 52 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2014, s. 1-12
 • “Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych (w świetle prawa unijnego oraz judykatury OHIM)” [Declaring the nullity of community designs (in view of EU law and OHIM jurisprudence)] – zeszyt nr. 53 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2014, p. 1-14
 • “Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych (w świetle prawa unijnego oraz judykatury OHIM)” – zeszyt nr 53 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2014, s. 1-14
 • ‘Stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego w świetle ważnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (case study)’ – zeszyt nr 54 publikacji zbiorowej pt. ‘Ochrona własności przemysłowej’, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2014, s. 1-14

Artykuły i glosy

 • ‘Wadliwość rejestracji w prawie wzorów przemysłowych ze wszczególnym uwzględnieniem technicznej funkcjonalności’, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2/2020, s. 53-56
 • ‘Swoboda twórcza a rodzaj produktu w praktyce wzorów przemysłowych’, Kwartalnik Urzędu Patentowego 1/2019, s. 121-124
 • ‘Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy’ – Przegląd Prawa Handlowego 8/2018, s. 29-33
 • ‘Możliwość rejestracji kształtu kostki Rubika jako znaku towarowego’ – glosa do wyroku Sądu z 25.11.2014 r. w sprawie Simba Toys v. OHIM & Seven Towns, T-450/09, Monitor Prawniczy 1/2016, s. 51-55
 • ‘Ochrona prawna graficznych interfejsów użytkownika (GUI)’, Kwartalnik Urzędu Patentowego 3/2016 , s. 107-109
 • ‘‘Druk 3D – Rozwój konkurencji na przykładzie wzorów części zamiennych’, Kwartalnik Urzędu Patentowego 3/2016, s.111-113
 • ‘Glosa do wyroku Sądu T-251/14’ (dot. wzoru struktury kartonowej o wyglądzie plastra miodu) z 15 października 2015 r., System Informacji Prawnej LEX 2015 nr 278015, s. 1-12
 • ‘Forma przestrzenna towaru zdeterminowana oczekiwaniami odbiorców’ – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.09.2014 r. w sprawie C-205/13 Hauck GmbH & Co KG przeciwko Stokke A/S i inni, Glosa 2/ 2015, s. 90-101
 • ‘Rejestracja kształtu funkcjonalnego jako znaku towarowego w świetle najnowszego orzecznictwa (zarys prezentacji)’, Kwartalnik Urzędu Patentowego 1/2015, s. 58-59
 • ‘Kształt produktu – Przeszkody rejestracji jako znaku towarowego i alternatywne formy ochrony’, w : Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, zeszyt 38 pt. Materialnoprawne i procesowe problem ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami. (Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna wrzesień 2014), wyd. Urzędu Patentowego RP, Warszawa, grudzień 2014, s. 7-22
 • ‘Nieważność wzoru wspólnotowego z powodu kolizji z wcześniejszym oznaczeniem odróżniającym w świetle praktyki OHIM’, Europejski Przegląd Sądowy 12/2014, s. 12-19
 • ‘Kolizja między zarejestrowanym wzorem wspólnotowym a wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym’ – glosa do wyroku TS z 18.10.2012 r. sprawach połączonych : C-101/11 P i C-102/11 P, H. Neumann i inni przeciwko Baena, Europejski Przegląd Sądowy 9/2013, s. 32-39
 • ‘Kształt produktu pomiędzy dystynktywnością a atrakcyjnością zwiększającą znacznie wartość towaru – refleksje po wyroku Sądu z 6.10.2011 r. w sprawie Bang Olufsen, T-508/08’, Monitor Prawniczy 22/2012, s. 1179-1188
 • ‘Zakres ochrony autorskiej dostępnej dla wzorów’ – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.01.2011 r. w sprawie C-168/09 – Glosa 4/2011, s. 78-90 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘Ochrona wzorów technicznych – o nowych kierunkach wykładni funkcjonalnych warunków zdolności ochronnej wzorów wspólnotowych’, Studia Iuridica tom LII (52) /2010 pt. „Ochrona własności” (tom dedykowany pamięci prof. dr hab. Tomasza Dybowskiego), s. 41-60 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘Glosa do wyroku TS z dnia 2 lipca 2009 r., C-32/08’, System Informacji Prawnej LEX 2010 (nr 110671), s. 1-10 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘Podstawy nieważności wzorów wspólnotowych w świetle decyzji OHIM’, Europejski Przegląd Sądowy 10/2008, s. 17-28 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘Szanse arbitrażu w rozwiązywaniu sporów na tle domen internetowych’, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.2 / 2006, s. 171-188 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘O przeszkodach funkcjonalnych w rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych’, Przegląd Prawa Handlowego 7 / 2004, s. 44-52 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych (ochrona prawna przeciwko używającemu domenę w złej wierze)’, Przegląd Sądowy 1/ 2003, s. 67-93 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)
 • ‘O naturze prawnej domeny internetowej’, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.2 / 2002, s. 149-167 (publikacja podpisana nazwiskiem Lavinia Brancus-Cieślak)