*Lavinia

O mnie

Jestem specjalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej, łącząc wiedzę z tego głównego obszaru moich zainteresowań naukowych z szeroką wiedzą z zakresu prawa cywilnego.

 

Ukończyłam z wyróżnieniem studia, a następnie obroniłam doktorat z dziedziny prawa wzorów przemysłowych (wspólnotowych) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w jednostce Centrum Prawa Nowych Technologii. W latach 2002-2018 byłam kolejno asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadziłam wykłady i zajęcia z prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.

W latach 2014-2016 byłam również wykładowcą prowadzącym zajęcia z prawa cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Urodziłam się w Bukareszcie (Rumunia), gdzie ukończyłam edukację średnią. Przez rok byłam stypendystką na Wydziale Prawa Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu, a następnie ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie moje polskie dyplomy zostały nostryfikowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie.

Poza działalnością akademicką, jestem aktywnie zaangażowana w dzielenie się wiedzą z obszaru mojej specjalizacji poprzez udział w konferencjach dotyczących prawa własności intelektualnej, wygłaszanie wykłady/przedstawianie prezentacji w Urzędzie Patentowym RP lub prowadzenie warsztatów dla aplikantów rzecznikowskich. Jestem również współpracownikiem znanych polskich kancelarii prawnych.

Zakres mojej specjalizacji obejmuje ochronę postaci produktu za pośrednictwem wzorów przemysłowych, ale także znaków towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego. Praca doktorska dotycząca pojęcia i zakresu ochrony wzoru wspólnotowego zdobyła w 2010 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dorocznym konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie własności przemysłowej. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest ochrona tzw. trade dress i funkcjonalność znaków towarowych oraz możliwość przeniesienia pewnych koncepcji z prawa amerykańskiego do praktyki europejskiej. Ostatnio moja uwaga skupiona jest także na stosunku prawa znaków towarowych i prawa konkurencji (antymonopolowego), ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska brandingu.

Moje ostatnie publikacje obejmują: ‘Alternative products as a factor to determine the functionality of trade marks – How the criteria from the US functionality doctrine could be applied in the EU law?’ [Produkty alternatywne jako czynnik oceny funkcjonalności w prawie znaków towarowych – Jak kryteria z amerykańskiej doktryny funkcjonalności mogą być zastosowane w europejskim prawie znaków towarowych], in : ‘Is Intellectual Property Pluralism Functional ?’ (red. Susy Frankel), Edward Elgar Publishing 2019; ‘Trade Marks Functionality in EU law: Expected New Trends after the Louboutin Case’ [Funkcjonalność znaków towarowych w prawie UE: Nowe trendy spodziewane po sprawie Louboutin’], EIPR 2/2019; ‚Assessing the Impact of Registering Non-Traditional Marks in the EU law : A Competition Law Analysis’, [Ocena wpływu rejestracji nietradycyjnych znaków towarowych w prawie UE : Analiza z perspektywy prawa konkurencji] w : ‚The Protection of Non-Traditional Marks : Critical Perspectives’ (red. Irene Calboli, Martin Senftleben), Oxford University Press 2018; rozdziały do ‚Community Design Regulation. Article-by Article Commentary’ (red. Gordian Hasellblatt), 2 wyd. 2018, CH Beck & Hart & Nomos, Munich, Oxford, Baden-Baden; rozdział w Systemie Prawa Prywatnego (vol. XIV C, red. Ryszard Skubisz), C.H. Beck Warszawa 2017, dotyczący ochrony kumulatywnej w prawie własności przemysłowej.

Mówię płynnie czterema językami (rumuński – ojczysty, polski, angielski, francuski) i posiadam podstawową znajomość niemieckiego.

Członkostwo w organizacjach: ATRIP (Advanced Teaching and Research in Intellectual Property)